Technologie na usazení poklopů

Metoda zpětného vyzvednutí je určena pro výstavbu a rekonstrukce vozovek s asfaltobetonovým krytem na pozemních komunikacích. Je určena výhradně pro rámy válcového, nebo kvádrového tvaru. (obvykle BEGU) 

Rám poklopu se při výstavbě vozovky usadí na obyčejnou vápenocementovou maltu tak, aby byl horní líc poklopu přibližně ve výšce povrchu ložné vrstvy.  

Přes takto usazený poklop se položí obrusná vrstva a v celé ploše se zhutní.  

Po úplném vychladnutí asfaltové vrstvy se provádí samotné vyzvednutí, a to hydraulickým zvedákem včetně ořezávacího rámu. Poklop se pomocí zvedáku vytáhne skrz obrusnou vrstvu do požadované výšky, resp. nivelety povrchu vozovky.   

Následně se pomocí vysokopevnostní malty vyplní prostor pod poklopem.